Vrijzinnig Servicebureau - Bergman

voor uw gemeenschap

Welkom op deze website van 'vrijzinnig servicebureau - Bergman'.

 

Vanuit mijn werk als vrijzinnig voorganger en als actief bestuurslid binnen diverse vrijzinnige organisaties, constateer ik dat er talrijke ontwikkelingen zijn op het  kerkelijk erf van deze niet-dogmatische organisaties en kerken. Maar ook op het maatschappelijk vlak van onze samenleving.
Daarop inhakend, gebruik ik deze website om u te informeren over waartoe het 'vrijzinnig servicebureau - Bergman' u op verschillende terreinen van de kerkelijke gemeenschap van dienst kan zijn. Mede omdat vele vrijzinnige gemeenschappen sterk aan het vergrijzen zijn en het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen komt te rusten. Die daarnaast steeds langer in functie blijven omdat er geen opvolging is.
Maar ook op maatschappelijke terreinen waarop de kerk vroeger het alleen zeggingschap meende te hebben. 

 

Onder het kopje verantwoording vind u een nadere onderbouwing van de grondgedachte met betrekking tot het 'vrijzinnig servicebureau - Bergman'.

 

Dit wordt nader uitgewerkt in een aantal punten waarin het 'vrijzinnig servicebureau - Bergman' van dienst kan zijn voor kerken, kerkelijke verenigingen, gemeenten en individuele personen. En eventueel voor niet kerkelijke en/of andere religieuze organisaties.

Te denken valt aan:

  1. Het verzorgen van de inhoudelijke invulling van rouw- en/of herdenkingsdiensten bij begrafenissen en crematies.
  2. Het verzorgen van de inhoudelijke invulling van huwelijken en levensverbintenissen.
  3. Het geven van pastoraat aan individuen en groepen
  4. Het opzetten en onderhouden van (kerkelijke) websites
  5. Het gereedmaken en vormgeven van de kopij van kerkbladen
  6. Het corrigeren en redigeren van rapporten en manuscripten